Projekty UE

mar 12, 2021

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DWS WIND TURBINE SERVICE poprzez implementację rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej

Firma DWS WIND TURBINE SERVICE Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DWS WIND TURBINE SERVICE poprzez implementację rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej” (nr wniosku: POPW.01.04.00-28-0003/20), który jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – Etap II.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży linii obuwia specjalistycznego – kaloszy – o zwiększonych właściwościach przepuszczalności powietrza.

Celami szczegółowymi projektu są:

-wzrost wykorzystania rozwiązań wzorniczych,

-osiągnięcia pozycji lidera w produkcji kaloszy na krajowym i międzynarodowym rynku,

-wzrost wykorzystania innowacyjności w przedsiębiorstwie (w tym produktowej, procesowej i organizacyjnej),

-doposażenia zasobów technicznych o nowoczesne urządzenia i maszyny,

-racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów: ludzkich i technicznych,

-zdobycia nowych rynków zbytu,

-osiągnięcia komplementarności oferty produktowej oraz wysokiego stopnia korelacji z potrzebami i

oczekiwaniami odbiorców.

W ramach projektu zaplanowano nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych o łącznej wysokości wydatków kwalifikowanych wynoszącej 1 614 350.00 PLN.

Kwota przysługującej dotacji wynosi 1 103 245.00 PLN.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 31.03.2022.

Informujemy iż firma DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję (Etap I) 

Tytuł projektu: Rozwój działalności DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczejCel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz wykorzystania wzornictwa w firmie poprzez realizację audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy DWS WIND TURBINE SERVICE sp. z o.o. 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 55 000,00 zł

Wysokość wkładu UE: 46 750,00 zł